top of page

THE SYSTEM OF GENERAL PROVISIONS OF LAW
OF OBLIGATIONS: LEGISLATIVE LOGIC
AND DOCTRINAL DESTINY

V.G. GOLUBTSOV,
Doctor of Legal Sciences, Professor, Head of the Department of Entrepreneurship Law,
Civil Litigation and Arbitration of the Perm State University

DOI: 10.24031/1992-2043-2018-18-4-74-90

The author refers to problems of the systematics of norms that make up subsection 1 of
section III of the Civil Code “General Provisions on Obligations”. The goal is to attract
scientific attention to the discussion of the existing theoretical model of law of obligations.
The author examines the history of the formation of general provisions of the legislation
on obligations, as well as fundamental ideas on the basis of which the content of norms
that make up general provisions on obligations was carried out. In terms of posing the
problem, certain issues of the systematics of general norms are analyzed, which, in the
opinion of the author, should become the subject of doctrinal attention.


Keywords: law of obligations; sub-sector; general provisions; general and special norms;
ratio of norms on obligations.

References

Antonova L.I. Revolyutsionnaya kodifikatsiya zakonodatel’stva RSFSR (1920–
1930 gg.) [Revolutionary Codification of the Legislation of the RSFSR (1920–1930)]
(in Russian) // Management Consulting. Actual Problems of State and Municipal
Government. 2008. No. 4(32).
Belov V.A. Evolyutsiya ponyatiya obyazatel’stva v rossijskom grazhdanskom prave
[Evolution of the Concept of Obligation in Russian Civil Law] (in Russian) // Grazhdansko-
pravovye obyazatel’stva: Voprosy teorii i praktiki [Civil Liability: Issues of
Theory and Practice] / Ed. by A.S. Shevchenko. Vladivostok, 2001.
Bogdanov V.Ya. Printsipy i mekhanizm pravovogo regulirovaniya obyazatel’stvennykh
otnoshenij [Principles and Mechanism of the Legal Regulation of Obligations]
(in Russian). Moscow, 2003.
Eremenko A.S. Konkurentsiya norm grazhdanskogo prava v mekhanizme yuridicheskoj
kvalifikatsii grazhdanskikh otnoshenij [The Competition of Civil Law Norms
in the Mechanism of Legal Qualification of Civil Relations] (in Russian) // Bulletin
of the Udmurt University. 2011. No. 3.
Galperin S.P. Zamechaniya na glavu pervuyu proekta V knigi Grazhdanskogo ulozheniya
(«Ob obyazatel’stvakh») [Comments on the First Chapter of the Draft Book V
of the Civil Code (“On Obligations”)] (in Russian) // Law Herald. 1903. No. 1.
Golevinsky V.I. O proiskhozhdenii i delenii obyazatel’stv [On the Origin and Division
of Liabilities] (in Russian). Warsaw, 1872.
Golubeva N.Yu. K voprosu o nekotorykh printsipakh obyazatel’stvennogo prava
[On the Issue of Certain Principles of Law of Obligations] (in Russian) // Perm
University Herald. Juridical Sciences. 2013. No. 1.
Ioffe O.S. Dostoyanie Rossijskoj tsivilistiki: kontseptual’naya i vsestoronnyaya
razrabotka problem obyazatel’stvennogo prava. Izbrannye trudy. V 4 t. T. III :
Obyazatel’stvennoe pravo [The Property of Russian Civil Law: The Conceptual and
Comprehensive Development of Problems of Law of Obligations. Selected Works.
In 4 vol. Vol. III: Law of Obligations] (in Russian). St. Petersburg, 2004.
Ioffe O.S. Strukturnye podrazdeleniya sistemy prava (na materialakh grazhdanskogo
prava) [Structural Subdivisions of the System of Law (on Materials of Civil
Law)] (in Russian) // Uch. zapiski VNII SZ [Scientific Notes of the All-Union
Research Institute of Soviet Legislation]. Issue 14. Moscow, 1968.
Ioffe O.S., Tolstoy Yu.K. Novyj grazhdanskij kodeks RSFSR [The New Civil Code
of the RSFSR] (in Russian) // Jurisprudence. 1964. No. 3.
Kavelin K.D. Prava i obyazannosti po imushchestvu i obyazatel’stvam [Rights and
Duties on Property and Liabilities] (in Russian). Moscow, 2011.
Khohlov V.A. Obshchie polozheniya ob obyazatel’stvakh [General Provisions on
Obligations] (in Russian). Moscow, 2015.
Kommentarij k Grazhdanskomu kodeksu Rossijskoj Federatsii. V 2 t. T. 1: Chasti
pervaya, vtoraya GK RF [A Commentary to the Civil Code of the Russian Federation.
In 2 vol. Vol. 1: Parts One, Two of the Civil Code of the Russian Federation]
(in Russian) / Ed. by T.E. Abova, A.Yu. Kabalkin. Moscow, 2011.
Kontseptsiya sovershenstvovaniya obshchikh polozhenij obyazatel’stvennogo
prava Rossii, razrabotannaya Sovetom pri Prezidente RF po kodifikatsii i sovershenstvovaniyu
grazhdanskogo zakonodatel’stva [The Concept of Improving General
Provisions of Law of Obligations of Russia, Developed by the Presidential Council
on the Codification and Improvement of Civil Law] (in Russian) // http://www.
privlaw.ru/index. php?section_id=24.
Lyadashcheva-Ilyicheva M.N. Razvitie obyazatel’stvennogo prava Rossii XIX –
nachala XX v.: Dis. …kand. yurid. nauk [Development of Law of Obligations of Russia
in the 19th – the beginning of the 20th Century: Thesis for a Candidate Degree
in Law Sciences] (in Russian). Saratov, 2002.
Makovsky A.L. O kodifikatsii grazhdanskogo prava (1922–2006 gg.) [On the Codification
of Civil Law (1922–2006)] (in Russian). Moscow, 2010.
Novitskaya T.E. Grazhdanskij kodeks RSFSR 1922 g. [The Civil Code of the RSFSR
of 1922] (in Russian). Moscow, 2012.
Pakhman S.V. K voprosu o predmete i sisteme russkogo grazhdanskogo ulozheniya
[On the Subject and the System of the Russian Civil Code] // Journal of Civil and
Criminal Law. 1882. Book 8 (November).
Sarbash S.V. Elementarnaya dogmatika obyazatel’stv [Elementary Dogmatism of
Obligations] (in Russian). Moscow, 2016.
Shchennikova L.V. Grazhdansko-pravovoe ponyatie obyazatel’stva [Civil Law
Concept of Obligation] (in Russian) // Legislation. 2008. No. 8.
Shershenevich G.F. Nauka grazhdanskogo prava v Rossii [The Science of Civil Law
in Russia] (in Russian) / Ed. by V.S. Em. Moscow, 2003.
Shershenevich G.F. Uchebnik russkogo grazhdanskogo prava [Textbook of Russian
Civil Law] (in Russian). 9th ed. Moscow, 1912.
Sinitsyn S.A. Printsipy veshchnogo i obyazatel’stvennogo prava: k voprosu
o razgranichenii veshchnykh i obyazatel’stvennykh prav [Principles of Real and
Liability Law: To the Question of Delineation of Real and Obligatory Rights] (in
Russian) // Legislation. 2015. No. 10.
Solomin S.K. Novelly obyazatel’stvennogo prava: postanovka nekotorykh problemnykh
voprosov [The Novels of Law of Obligations: The Formulation of Some
Problem Questions] (in Russian) // Law. 2015. No. 9.
Tomsinov V.A. Razrabotka proekta Grazhdanskogo ulozheniya i razvitie nauki
grazhdanskogo prava v Rossii v kontse XIX – nachale XX v. Stat’ya pyataya [Development
of the Draft Civil Code and the Development of Civil Law in Russia in the Late
19th and Early 20th Centuries. Article 5] (in Russian) // Legislation. 2015. No. 12.
Vinaver M.M. Iz oblasti tsivilistiki. Nedavnee (vospominaniya i kharakteristiki)
[From the Field of Civil Law. Recent (Memories and Characteristics)] (in Russian) /
Comp. by A.L. Makovsky. Moscow, 2015.
Vitryansky V.V. Obshchie polozheniya ob obyazatel’stvakh [General Provisions
on Obligations] (in Russian) // Kodifikatsiya rossijskogo chastnogo prava [Codification
of Russian Private Law] / Ed. by P.V. Krasheninnikov. Moscow, 2017.
Vitryansky V.V. Reforma rossijskogo grazhdanskogo zakonodatel’stva: promezhutochnye
itogi [The Reform of the Russian Civil Legislation: Interim Results] (in
Russian). Moscow, 2017.
Volos A.A. Printsipy obyazatel’stvennogo prava [Principles of Law of Obligations]
(in Russian) / Ed. by E.V. Vavilin. Moscow, 2016.


Information about the author

Golubtsov V.G. (Perm) – Doctor of Legal Sciences, Professor, Head of the
Department of Entrepreneurship Law, Civil Litigation and Arbitration of the Perm
State University (614990, Perm, Bukireva St., 15; e-mail: predprim.pravo@gmail.
com).

bottom of page