top of page

СИСТЕМА ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА: ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ
ЛОГИКА И ДОКТРИНАЛЬНАЯ СУДЬБА

В.Г. ГОЛУБЦОВ,
доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса
Пермского государственного национального исследовательского университета

DOI: 10.24031/1992-2043-2018-18-4-74-90

Автор обращается к проблемам систематики норм, составляющих подразд. 1
разд. III ГК РФ «Общие положения об обязательствах». Цель – привлечь науч-
ное внимание к обсуждению существующей теоретической модели обязатель-
ственного права. Автор исследует историю формирования общих положений
законодательства об обязательствах, а также принципиальные идеи, на осно-
ве которых осуществлялось содержательное наполнение норм, составляющих
общие положения об обязательствах. В плане постановки проблемы анализи-
руются отдельные вопросы систематики общих норм, которые должны, по
мнению автора, стать предметом доктринального внимания.


Ключевые слова: обязательственное право; подотрасль; общие положения;
общие и специальные нормы; соотношение норм об обязательствах.

References

Antonova L.I. Revolyutsionnaya kodifikatsiya zakonodatel’stva RSFSR (1920–
1930 gg.) [Revolutionary Codification of the Legislation of the RSFSR (1920–1930)]
(in Russian) // Management Consulting. Actual Problems of State and Municipal
Government. 2008. No. 4(32).
Belov V.A. Evolyutsiya ponyatiya obyazatel’stva v rossijskom grazhdanskom prave
[Evolution of the Concept of Obligation in Russian Civil Law] (in Russian) // Grazhdansko-
pravovye obyazatel’stva: Voprosy teorii i praktiki [Civil Liability: Issues of
Theory and Practice] / Ed. by A.S. Shevchenko. Vladivostok, 2001.
Bogdanov V.Ya. Printsipy i mekhanizm pravovogo regulirovaniya obyazatel’stvennykh
otnoshenij [Principles and Mechanism of the Legal Regulation of Obligations]
(in Russian). Moscow, 2003.
Eremenko A.S. Konkurentsiya norm grazhdanskogo prava v mekhanizme yuridicheskoj
kvalifikatsii grazhdanskikh otnoshenij [The Competition of Civil Law Norms
in the Mechanism of Legal Qualification of Civil Relations] (in Russian) // Bulletin
of the Udmurt University. 2011. No. 3.
Galperin S.P. Zamechaniya na glavu pervuyu proekta V knigi Grazhdanskogo ulozheniya
(«Ob obyazatel’stvakh») [Comments on the First Chapter of the Draft Book V
of the Civil Code (“On Obligations”)] (in Russian) // Law Herald. 1903. No. 1.
Golevinsky V.I. O proiskhozhdenii i delenii obyazatel’stv [On the Origin and Division
of Liabilities] (in Russian). Warsaw, 1872.
Golubeva N.Yu. K voprosu o nekotorykh printsipakh obyazatel’stvennogo prava
[On the Issue of Certain Principles of Law of Obligations] (in Russian) // Perm
University Herald. Juridical Sciences. 2013. No. 1.
Ioffe O.S. Dostoyanie Rossijskoj tsivilistiki: kontseptual’naya i vsestoronnyaya
razrabotka problem obyazatel’stvennogo prava. Izbrannye trudy. V 4 t. T. III :
Obyazatel’stvennoe pravo [The Property of Russian Civil Law: The Conceptual and
Comprehensive Development of Problems of Law of Obligations. Selected Works.
In 4 vol. Vol. III: Law of Obligations] (in Russian). St. Petersburg, 2004.
Ioffe O.S. Strukturnye podrazdeleniya sistemy prava (na materialakh grazhdanskogo
prava) [Structural Subdivisions of the System of Law (on Materials of Civil
Law)] (in Russian) // Uch. zapiski VNII SZ [Scientific Notes of the All-Union
Research Institute of Soviet Legislation]. Issue 14. Moscow, 1968.
Ioffe O.S., Tolstoy Yu.K. Novyj grazhdanskij kodeks RSFSR [The New Civil Code
of the RSFSR] (in Russian) // Jurisprudence. 1964. No. 3.
Kavelin K.D. Prava i obyazannosti po imushchestvu i obyazatel’stvam [Rights and
Duties on Property and Liabilities] (in Russian). Moscow, 2011.
Khohlov V.A. Obshchie polozheniya ob obyazatel’stvakh [General Provisions on
Obligations] (in Russian). Moscow, 2015.
Kommentarij k Grazhdanskomu kodeksu Rossijskoj Federatsii. V 2 t. T. 1: Chasti
pervaya, vtoraya GK RF [A Commentary to the Civil Code of the Russian Federation.
In 2 vol. Vol. 1: Parts One, Two of the Civil Code of the Russian Federation]
(in Russian) / Ed. by T.E. Abova, A.Yu. Kabalkin. Moscow, 2011.
Kontseptsiya sovershenstvovaniya obshchikh polozhenij obyazatel’stvennogo
prava Rossii, razrabotannaya Sovetom pri Prezidente RF po kodifikatsii i sovershenstvovaniyu
grazhdanskogo zakonodatel’stva [The Concept of Improving General
Provisions of Law of Obligations of Russia, Developed by the Presidential Council
on the Codification and Improvement of Civil Law] (in Russian) // http://www.
privlaw.ru/index. php?section_id=24.
Lyadashcheva-Ilyicheva M.N. Razvitie obyazatel’stvennogo prava Rossii XIX –
nachala XX v.: Dis. …kand. yurid. nauk [Development of Law of Obligations of Russia
in the 19th – the beginning of the 20th Century: Thesis for a Candidate Degree
in Law Sciences] (in Russian). Saratov, 2002.
Makovsky A.L. O kodifikatsii grazhdanskogo prava (1922–2006 gg.) [On the Codification
of Civil Law (1922–2006)] (in Russian). Moscow, 2010.
Novitskaya T.E. Grazhdanskij kodeks RSFSR 1922 g. [The Civil Code of the RSFSR
of 1922] (in Russian). Moscow, 2012.
Pakhman S.V. K voprosu o predmete i sisteme russkogo grazhdanskogo ulozheniya
[On the Subject and the System of the Russian Civil Code] // Journal of Civil and
Criminal Law. 1882. Book 8 (November).
Sarbash S.V. Elementarnaya dogmatika obyazatel’stv [Elementary Dogmatism of
Obligations] (in Russian). Moscow, 2016.
Shchennikova L.V. Grazhdansko-pravovoe ponyatie obyazatel’stva [Civil Law
Concept of Obligation] (in Russian) // Legislation. 2008. No. 8.
Shershenevich G.F. Nauka grazhdanskogo prava v Rossii [The Science of Civil Law
in Russia] (in Russian) / Ed. by V.S. Em. Moscow, 2003.
Shershenevich G.F. Uchebnik russkogo grazhdanskogo prava [Textbook of Russian
Civil Law] (in Russian). 9th ed. Moscow, 1912.
Sinitsyn S.A. Printsipy veshchnogo i obyazatel’stvennogo prava: k voprosu
o razgranichenii veshchnykh i obyazatel’stvennykh prav [Principles of Real and
Liability Law: To the Question of Delineation of Real and Obligatory Rights] (in
Russian) // Legislation. 2015. No. 10.
Solomin S.K. Novelly obyazatel’stvennogo prava: postanovka nekotorykh problemnykh
voprosov [The Novels of Law of Obligations: The Formulation of Some
Problem Questions] (in Russian) // Law. 2015. No. 9.
Tomsinov V.A. Razrabotka proekta Grazhdanskogo ulozheniya i razvitie nauki
grazhdanskogo prava v Rossii v kontse XIX – nachale XX v. Stat’ya pyataya [Development
of the Draft Civil Code and the Development of Civil Law in Russia in the Late
19th and Early 20th Centuries. Article 5] (in Russian) // Legislation. 2015. No. 12.
Vinaver M.M. Iz oblasti tsivilistiki. Nedavnee (vospominaniya i kharakteristiki)
[From the Field of Civil Law. Recent (Memories and Characteristics)] (in Russian) /
Comp. by A.L. Makovsky. Moscow, 2015.
Vitryansky V.V. Obshchie polozheniya ob obyazatel’stvakh [General Provisions
on Obligations] (in Russian) // Kodifikatsiya rossijskogo chastnogo prava [Codification
of Russian Private Law] / Ed. by P.V. Krasheninnikov. Moscow, 2017.
Vitryansky V.V. Reforma rossijskogo grazhdanskogo zakonodatel’stva: promezhutochnye
itogi [The Reform of the Russian Civil Legislation: Interim Results] (in
Russian). Moscow, 2017.
Volos A.A. Printsipy obyazatel’stvennogo prava [Principles of Law of Obligations]
(in Russian) / Ed. by E.V. Vavilin. Moscow, 2016.


Information about the author

Golubtsov V.G. (Perm) – Doctor of Legal Sciences, Professor, Head of the
Department of Entrepreneurship Law, Civil Litigation and Arbitration of the Perm
State University (614990, Perm, Bukireva St., 15; e-mail: predprim.pravo@gmail.
com).

bottom of page